2% z dane - Sociálny Zemplín, n.o.

Sociálny Zemplín, n.o.
STORY
Sme nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby a sociálne poradenstvo v regióne Zemplína.
Sociálny Zemplín, n.o.
Prejsť na obsah
Darovať podiel z dane môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom  zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu - musí však spĺňať  podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz). Darca je  povinný jednoznačne a zrozumiteľne identifikovať príjemcu 2%.

Zamestnanec :
1. Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
3. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba :
Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí  v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového  priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte  riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Právnická osoba :
Ak ste právnická osoba:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí  v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového  priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte  riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

Ako darovať 3 % z dane
Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku  2019 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú)  najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej  dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Komu môžeme darovať 2% z dani z príjmov?
Adresátom  môže byť len registrovaný prijímateľ. Zoznam eviduje Notárska komora  SR, ktorá je povinná tento zoznam zverejniť najneskôr do 15.januára. V  zozname uvádza všetky potrebné údaje o tej ktorej organizácií, ktoré je  potrebné uviesť v daňovom priznaní.
Návrat na obsah